2010/09/07

Ekintza armatuak etetearen ETAren erabakiaren inguruko Ezker Abertzalearen balorazioa / Valoración de la Izquierda Abertzale del anuncio de ETA de cese de sus acciones armadas.Ekintza armatuak etetearen ETAren alde bakarreko erabakiaren iragarpena bake eta konponbide demokratiko marko bateranzko ibilbidean sekulako garrantzia duen ekimena da.

Adierazpen hau, azken hilabeteotan emaniko gertaera adierazgarrien testuinguru batean kokatzen da: Ezker Abertzaleak aurkezturiko “Zutik Euskal Herria” ebazpena, EA eta Ezker Abertzalearen arteko “Lortu Arte” akordio estrategikoa, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendu sozial baten abiatzea, Aberri Eguna eta esparru sozial zabal independentista baten garapena, aldaketa sozialaren alde sindikatu abertzaleek buruturiko Greba Orokorra… Euskal jendarteak aldaketarako eta konponbide estrukturatelarako duen irrikaren adierazle dira ekimenok.

Testuinguru honetan eta Ezker Abertzaleak Iruñean buruturiko agerraldian luzaturiko “erantzun eraikitzaileen” eskaeraren aurrean, berau ETAren partetik erantzun positiboa jaso duela deritzogu, prozesu demokratiko atzeraezin baten egonkortzean aurrera egitea bermatzen duen eszenario bat ireki delarik.

Horregatik, Ezker Abertzaleak ez ditu erabaki honen nahikotasun edo eskasiak baloratzen. Elkarrizketa eta negoziazio agertoki baten aurrekari den indarkeriarik gabeko eta normalizazio polítiko-demokratiko agertoki baten egonkortzean ETAren erabakiak duen balioa da Ezker Abertzaleak baloratzen duena, eta balio hori ezin daiteke zalantzan jarri.

Ezker Abertzalearen iritziz beraz, ETAren ekintza armatuen etete hau Bruselako adierazpenak markaturiko norabide egokian kokatzen da. Bruselako adierazpena erreferentzia argia da indarkeriarik gabeko elkarrizketa eta negoziazio prozesu egiaztagarri bat irekitzeko eta oinarrizko baldintza demokratikoen berrezartzearen norabidean.

GARA
Beraz, ETAren erabaki honek ez du nazioarteko komunitateak alde guztiei, ETA eta Gobernu espainiarra tarteko, eginiko enplazamendua saihesten. Aitzitik, bere eskaera eta edukietan indartu egiten du. Zentzu honetan, Ezker Abertzaleak alde askotako distentsio eta prozesu demokratiko baterako baldintza minimoen inguruko adostasun marko baten alde lanean jarraituko du eragile politiko, sindikal eta sozialekin.

ETAren erabakiaren iragarpenak eragindako erreakzioen inguruan, lehenik eta behin ETAren erabakiaren garrantzia azpimarratu duten hainbat euskal alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialen partetik izan duen harrera ona azpimarratu nahi dugu. Era berean, ETAren adierazpenak izan duen nazioarteko oihartzun handia adierazgarria deritzogu.

Bestetik, gure iritziz, ETAren ekimenaren balioa bera ukatzen duten eta ekimena deskalifikatu edota duen birtualitatea ukatzea helburu duten adierazpenak, gatazka eta blokeo agertoki baten eroso diren estrategia politikoen inertzian kokatuak daude. Jarrera horiek arduragabekeri ariketa bat dira, euskal jendartearen gehiengo zabalaren nahi eta itxaropenetatik urruti direnak. Euskal jendarteak bere orokortasunean itxaropenez jaso du erabaki hau, eta eragile politiko, sindikal eta sozial guztien aldetik ekarpen eraikitzaileak espero ditu.

Ezker Abertzaleak, bere ebazpen subirauekin koherentzian, euskal jendartean fase politiko berri baterantz ematen ari diren urrats garrantzitsuak atzeraezin bihurtzeko ekimenak bultzatzen eta bere konpromisoa indartzen jarraituko du.

Zentzu honetan, fase politiko berri bati ateak irekitzen ari zaizkiola deritzo Ezker Abertzaleak, eta hori lortzeko bere ahaleginetan jarraituko du. Prozesu hau bururaino eramateko determinazioa eta konfiantza dugu.

Euskal Herrirako aldaketa eta konponbide politikoen agertokira garamatzan karriletik ez gaitu inork ez ezerk aterako.

EFE

Horregatik, Ezker Abertzaleak bere oinarri sozialari dei egiten dio bere lan, borroka eta antolakuntza ahalegina inplementatzeko, prozesu demokratikoa eta irekitako aukera indartzeko. Larunbat honetarako Adierazi EH-k Bilbon deituriko manifestazioa garai politiko berriekiko ezker abertzalearen eta Euskal jendartearen apustu masiboaren adierazle izan behar du.

Paraleloki, sektore sozial eta ekonomikoei dei egiten diegu egoera berriaren egonkortzean aktibo izan daitezen. Euskal jendartearen osotasunarentzako inbertsio politiko eta ekonomiko onena da eta izango da.

Zentzu honetan, euskal jendartea, bere mobilizazio eta determinazioarekin, izan behar du prozesu demokratikoa tutelatuko duena eta bere bermea. Prozesu Demokratikoak baina, Gobernuen, eragile politikoen zein nazioarteko komunitatearen ekarpena behar du era saihestezinean.

Ezker Abertzalearen iritziz, bermaturiko indarkeriari ezan, elkarrekiko distentsioan eta oinarrizko eskubide zibil eta politikoen berrezartze agertoki batean egonkortu behar da prozesu demokratikoa. ETAren erabakia aldebakarreko ekarpen bat da norabide horretan.

Azkenik, berriro ere dei egiten diegu eragile politiko, sindikal eta sozialei, Madril eta Pariseko Gobernuei eta Nazioarteko Komunitateari egoera berriari era eraikitzailean erantzuteko arduraz jokatzeko.

MITXI, EL MUNDO

El anuncio de ETA de una decisión unilateral de cese de actividades armadas tiene una gran importancia para transitar hacia un marco de paz y soluciones democráticas en Euskal Herria.

Este anuncio se sitúa en un contexto de hechos relevantes acaecidos en los últimos meses: resolución de “Zutik Euskal Herria” presentada por la Izquierda Abertzale, Acuerdo estratégico Lortu Arte entre EA y la izquierda abertzale, puesta en marcha de un movimiento social por los derechos civiles y políticos, el Aberri Eguna y posterior desarrollo de un espacio social plural independentista, la Huelga general realizada por los sindicatos abertzale por un cambio social… son referencias que trasmiten un deseo de cambio y soluciones estructurales por parte de la sociedad vasca.

En este contexto y ante la demanda de “respuestas constructivas”, realizada por la Izquierda Abertzale en Iruñea, entendemos que la misma ha sido positivamente considerada por ETA abriéndose un escenario que permite avanzar en la consolidación estable e irreversible de un proceso democrático.EZKER ABERTZALEA

Por ello, la izquierda abertzale no entra a cuantificar suficiencias e insuficiencias en esta decisión sino su valor para avanzar en la consolidación de un escenario de no violencia y normalización político-democrática como antesala a un proceso de dialogo y negociación. Y eso es incuestionable.

Para la izquierda abertzale, pues, este cese de actividad armada de ETA se sitúa en la orientación adecuada marcada por la declaración de Bruselas como referente para abrir un proceso de dialogo y negociación en condiciones de no violencia estable y verificable y restablecimiento de condiciones democráticas básicas.

Por tanto, esta decisión de ETA no elude el emplazamiento realizado por la comunidad internacional a todas las partes, incluida ETA y el Gobierno Español. Al contrario, la refuerza en sus exigencias y contenidos. En este sentido la izquierda abertzale seguirá trabajando con agentes políticos, sindicales y sociales por un marco de distensión multilateral y de consenso sobre condiciones básicas para un proceso democrático.

En cuanto a las reacciones suscitadas por el anuncio de esta decisión de ETA señalar en primer lugar la buena acogida por parte de numerosos partidos políticos, sindicatos y agentes sociales vascos que han hecho hincapié en la importancia de la decisión de ETA, así como el importante eco internacional que ha alcanzado la publicación de la declaración de ETA.

De otra parte, las reacciones que niegan su valor, la descalifican o pretenden desvirtuarla, siguiendo la inercia de estrategias políticas cómodas en el escenario de enfrentamiento y bloqueo, son un ejercicio de irresponsabilidad ajeno a los deseos y esperanzas de la gran mayoría de la sociedad vasca. La sociedad vasca en su globalidad ha recibido con esperanza esta decisión esperando aportaciones constructivas de todos los agentes políticos, sindicales y sociales.

La izquierda abertzale, en coherencia a sus resoluciones soberanas, seguirá impulsando iniciativas e incentivando su compromiso para dotar de irreversibilidad a los importantes pasos que se están dando en la sociedad vasca hacia una nueva fase política.

La izquierda abertzale considera en este sentido que se están abriendo las puertas de una nueva fase política y no cejara en sus esfuerzos por conseguirla. Tenemos la determinación y confianza de llevar este proceso hasta el final.

Nadie ni nada nos sacara del carril que conduzca a un escenario de cambio y soluciones políticas en Euskal Herria.

Por ello, la izquierda abertzale anima a su base social a implementar su esfuerzo de trabajo, lucha y organización para impulsar positivamente el proceso democrático y oportunidad abierta. La manifestación de este sábado en Bilbo convocada por Adierazi EH debe ser reflejo de la masiva apuesta de la izquierda abertzale y la sociedad vasca en su conjunto a los nuevos tiempos políticos.

Paralelamente queremos incentivar a sectores sociales y económicos a ser activos en la consolidación de esta nueva situación. Es y será la mejor inversión política y económica para el conjunto de la ciudadanía de EH.

En ese sentido, la sociedad vasca con su movilización y determinación tiene que ser autentico garante y quien tutele un proceso democrático que necesita de forma ineludible la aportación de los Gobiernos, agentes políticos y comunidad internacional.

Para la izquierda abertzale un proceso democrático tiene que asentarse en un escenario de no violencia con garantías, de distensiones reciprocas y restablecimiento de derechos civiles y políticos básicos. La decisión de ETA es una aportación unilateral en esa dirección.

Finalmente, volvemos a apelar a todos los agentes políticos, sindicales y sociales, al Gobierno de Madrid y al de París y a la Comunidad internacional, a la corresponsabilidad para responder de manera constructiva a esta nueva situación.

No hay comentarios: