2009/01/23

SUSA-ren PROIEKTU NAGUSIA HANKAZ GORA! / ¡EL PROYECTO ESTRELLA DE SUSA SE CAE A CACHOS!

SUSA-ren PROIEKTU NAGUSIA HANKAZ GORA!

SUSA-ren egitasmo nagusia Margarita Maturana etorbideko etxebizitza tasatuen eraikuntza izan da. Etxebizitza hauetako auzokideek, lehenengo egunetik pairatzen ari diren kalteen ondorioz eta eraikuntza enpresaren erantzunik eza kontuan izanda, adituen azterketa bat eskatzea erabaki zuten. Azterketa honengatik 4000€ inguru ordaindu dituzte. Azterketa honek ondorengo gabeziak nabarmentzen ditu:

  1. ITOGINAK: asko daude eta lehenengo egunetik daude. Orain arte egin duten konponketa, estalpean ura jasotzeko ontziak jartzea izan da. Itogin hauek, etxebizitza askotan hezetasun arazo larriak sortzen dituzte, kasu batzuetan etxebizitza hauek ez daude bertan bizitzeko moduan.

  2. FATXADAREN ALTXATZEA: terrazak gaizki amaituta daude, honen ondorioz fatxadako hormigoia belztu eta erori egiten da. Hormigoi zati hauek plazara erortzen dira, honek dakarren arriskuarekin. Arazo hau terrazak konponduta desagertuko litzateke.

  3. URA GARAJEETAN: plaza gaizki inpermeabilizatuta dago. Garajeetan izugarrizko uholdeak agertzen dira, hauek hormigoiaren egitura ahultzen dute eta epe ertaineko ondorioak izugarriak izan daitezke. Horrez gain, ibilgailuak hondatzen ditu, putzuak sortu… Arazo honek duen irtenbide bakarra, plaza osoa altxatu eta ganoraz inpermeabilizatzea izango litzateke.

  4. KOLEKTORE DESEGOKIAK: ur fekalen sareak dituen diseinu akatsen ondorioaz, sei hilean behin (gutxi gora behera) kolektoreak trabatu egiten dira eta libratu beharra egoten da. Honek, jakina, kostu ekonomikoa dakar. Trabatze hauek ez gertatzeko, ur fekalen tutueria aldatu beharko litzateke.

  5. URAK JASOTZEA: euri ura jasotzeko sistema desegokiak trastelekuak urez bete eta espaloiak ahultzea dakar. Euri urak jasotzeko sistema egokia jarri beharra dago.


Hauez gain, badaude bigarren mailako beste akats batzuk, ez hain orokorrak baina bai garrantzitsu eta deserosoak. Guztiak aditu talde batek egindako txosten luze batean jasota daude. Txosten honen ondorioetako batek 600.000€-ko kostu minimoa duten konponketak egin beharra azaltzen du.

•Hiru urte soilik dituzten eraikin hauek, zergatik dituzte gabezia larri hauek?

•SUSA etxebizitza hauetako promotore izanda, zergatik ez da arduratu hauen azken ukituekin?

•Iturriza kalean eraikitako etxebizitzek dituzten gabeziak ezagututa , SUSAk nolatan esleitu zion etxebizitza hauen eraikuntza ABAROAri?

•Nork konponduko ditu gabezia hauek baldin eta norbaitek konpontzen baditu?

•Auzokideek dirua gastatzen jarraitu beharko dute (abokatuak, peritoak…) etxebizitza duin eta bizitzeko modukoak izateagatik?

•Zein izango da auzokide bakoitzak etxeengatik jasan beharreko kostu erreala?


¡EL PROYECTO ESTRELLA DE SUSA SE CAE A CACHOS!


El proyecto estrella de SUSA ha sido la construcción de las viviendas tasadas de la avenida Margarita Maturana. Los vecinos de estas viviendas ante los graves perjuicios que han venido sufriendo desde el primer día y la nula respuesta de la empresa constructora con respecto sus requerimientos, decidieron encargar un estudio pericial de las edificios por el que han pagado cerca de 4000€. Este estudio detecta graves deficiencias entre las que las más graves son:


 1. GOTERAS: son innumerables y existen desde el primer día. El arreglo que han hecho hasta ahora es poner baldes bajo la cubierta. Estas goteras provocan gravísimos casos de humedades en distintos pisos, haciéndolos inhabitables en algún caso. La solución adecuada sería levantar los tejados e impermeabilizar correctamente.

 2. DESCASCARILLADO DE FACHADA: el incorrecto acabado de las terrazas hace que el hormigón de las fachadas se ennegrezca y descascarille cayendo a la plaza con el consiguiente peligro. Se solucionaría rematando adecuadamente las terrazas.

 3. TORRENTES DE AGUA EN EL GARAJE: la incorrecta impermeabilización de la plaza hace que en los garajes aparezcan auténticos torrentes de agua que van debilitando la estructura de hormigón pudiendo ser fatal a medio plazo. Sin decir que deteriora los coches, crea charcos en los garajes …. La única solución seria levantar la plaza e impermeabilizar correctamente.

 4. COLECTORES INADECUADOS: los fallos de diseño de la red de aguas fecales hace que cada 6 meses aproximadamente se atasquen los colectores y haya que desatascarlos con el consiguiente costo. Sería necesario modificar el circuito de conductos de aguas fecales, para que esto no ocurriera.

 5. RECOGIDA DE AGUAS: la incorrecta recogida de las aguas pluviales hace que algunos trasteros se llenen de agua y la aceras estén hundiéndose al debilitarse el asiento de las mismas. Habría que hacer una adecuada recogida de pluviales.

Además de estos hay otros fallos menores, no de carácter tan general, pero no por ello menos perjudiciales y molestos que se recogen en este extenso informe, entre cuyas conclusiones se ve la necesidad de ejecutar una serie de actuaciones con un costo mínimo de 600.000€.

¿Porque tienen estos graves defectos unos edificios de tres años?

¿Porque SUSA no se ha asegurado del correcto acabado de las viviendas de las que es promotora?

¿Porque SUSA adjudico a ABAROA la construcción de estas viviendas conociendo las deficiencias existentes en las anteriores casas que construyo en la calle Iturriza?

¿Quien se hará cargo de subsanar estas deficiencias, si alguien se va a hacer cargo?

¿Tendrán que seguir gastando dinero los vecinos, ahora en procesos judiciales (abogados, peritos procuradores,...), para tener unas viviendas dignas y con unas mínimas condiciones de habitabilidad?

¿Cuál va a ser el costo real de cada vecino de estas casas?


No hay comentarios: